ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр хэрэгжүүлэх ажилд иргэдээс санал авах

Баг/хорооны Засаг даргад саналаа гаргана (Жил бүрийн 1-5 дугаар сарыг дуустал санал асуулгын хуудас бөглөх, бүлгийн ярилцлага, цахим хэлбэрийн аль нэгээр)

Loading...
НЭЭЛТТЭЙ
2022-01-01 - 2022-02-28 хооронд цахим хэлбэрээр авна.
Танилт нэвтрэлтийн нэгдсэн систем
Төрийн танилт нэвтрэлтийн ДАН Системийг ашиглан нэвтрэх болон бүртгүүлээрэй.

Төрийн танилт нэвтрэлтийн ДАН Системийг ашиглан нэвтрэх болон бүртгүүлээрэй.