ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр хэрэгжүүлэх ажилд иргэдээс санал авах

Баг/хорооны Засаг даргад саналаа гаргана (Жил бүрийн 1-6 дугаар сарыг дуустал санал асуулгын хуудас бөглөх, бүлгийн ярилцлага, цахим хэлбэрийн аль нэгээр)

ХААСАН 2024-04-01 - 2024-06-15 хооронд цахим хэлбэрээр авна.
Танилт нэвтрэлтийн нэгдсэн систем
ТӨРИЙН ТАНИЛТ НЭВТРЭЛТИЙН ДАН СИСТЕМИЙГ АШИГЛАН НЭВТРЭХ

Системд бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх товч дарж бүртгүүлэн нэвтэрнэ үү.